Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Działalność p. Arlety Izworskiej w Radzie Gminy Chełmiec!

Data utworzenia: 22 marzec 2016
To już trzecia część (ciąg dalszy), podsumowania działalności radnej naszego sołectwa p. Arlety Izworskiej przedstawiające jej dokonania w pierwszym roku członkowstwa w Radzie Gminy Chełmiec. Wcześniejsze części tego cyklu publikowaliśmy 07.12.2015 i 30.12.2015 r.

W dniu dzisiejszym publikujemy zestawienie autoryzowanych działań p. Izworskiej - tych, na które nie ma potwierdzenia pisemnego, a wiemy, że miały miejsce.

 1. W wyniku działań p. Arlety zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chełmiec nastąpiło obniżenie wynagrodzenia członków komisji alkoholowej o 20 000 zł. (w 2015 roku) i przesunięcie ich na rzecz finansowania działań związanych profilaktyką antyalkoholową,
 2. Gmina Chełmiec jest członkiem wspierającym kilku organizacji pozarządowych (nie dotyczy to naszego Stowarzyszenia) i w związku z tym wpłaca na ich rzecz systematycznie składki członkowskie. Ich wysokość wynikała z treści uchwał poprzedniej Rady Gminy i były przydzielane stowarzyszeniom w różnej wysokości (od 4 000 do nawet 15 000 zł. rocznie). W wyniku takich działań Rada Gminy nie miała możliwości prawnych do poznania i kontrolowania sposobu wydatkowania przekazanych środków przez te organizacje oraz budziło to wątpliwości co do zgodności tych działań z przepisami ustawy o finansach publicznych. Z inicjatywy P. Arlety, a później również Wójta Gminy Chełmiec, doprowadzono do tego, że składka członkowska gminy Chełmiec dla każdej organizacji pozarządowej, której gmina jest członkiem, wynosi tyle samo (100 zł. na rok). Celem tego działania było przede wszystkim, wyrównanie szans wszystkim organizacjom pozarządowych do podejmowania na równych zasadach współpracy z Gminą i zachęcenie ich do inicjowania wspólnych projektów partnerskich.
 3. P. Arleta miała swój aktywny udział w działaniach interwencyjnych, których wynikiem było udostępnienie społeczności Librantowej boiska sportowego, (które z niewiadomych przyczyn zostało przez administratora zamknięte dla mieszkańców ww. miejscowości). Interwencja ta doprowadziła jednocześnie do reaktywowania i przywrócenia do rozgrywek ligowych klubu sportowego Librantovia ( z możliwością rozgrywania meczy na "własnym" terenie)
 4. Nasza Radna na ręce Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz radnych Rady Miasta Nowego Sącza złożyła wniosek o utwardzenie nawierzchni ulicy Bobkowskiej która swoim przebiegiem wyznacza granicę administracyjną między Nowym Sączem, a Naściszową, ul. Jodłowej w Januszowej, jak i o rozpatrzenie możliwości budowy kładki dla pieszych umożliwiającej mieszkańcom Wielopola bezpieczne poruszanie się w obrębie ul. Tarnowskiej (sprawa w toku). W wyniku tych działań ulica Jodłowa została utwardzona, zaś na ulicy Bobkowskiej położono nawierzchnię asfaltową.
 5. Pani Izworska łączy funkcję radnej z członkowstwem w Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w zespole szkół w Wielogłowach, gdzie była m.in. inicjatorką akcji wymiany książek , której celem było umożliwienie większego dostępu dzieciom do książek, oraz nieodpłatnego udziału dzieci tej szkoły w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo z jej inicjatywy przeprowadzono z dziećmi warsztaty p. n. „Czy pies musi gryźć", których celem było zapobieganie pogryzieniom dzieci przez psy m. in. podczas drogi do szkoły. Współfinansowała kamizelki odblaskowe dla dzieci klas II i III szkoły podstawowej.
 6. Pani Arleta udzieliła wywiadów telewizyjnych : dla TV Sądeczanin:
  - na temat potrzeby budowy na drodze gminnej mostu w Januszowej,
  - na temat sposobu procedowania próby zmiany statusu gminy Chełmiec z "wiejskiej" na "wiejsko - miejską" dla TVP 1,
  - gdzie wypowiadała się na temat wykorzystania przez gminę Chełmiec środków unijnych w ramach inwestycji. W wypowiedzi tej zwróciła uwagę na nierównomierne ich wykorzystanie wobec wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy.
 7. Pomogła jednej rodzinie z Wielopola skutecznie uczestniczyć w projekcie gminnym pt. "Internecik", w wyniku czego rodzina ta została bezpłatnie zaopatrzona w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.
 8. Skutecznie interweniowała u kompetentnych osób funkcyjnych w gminie Chełmiec w sprawach dot. utwardzenia dróg dojazdowych do wskazanych przysiółków Wielopola i poszczególnych gospodarstw.
 9. Podjęła interwencję u p. posła Leśniaka w s. przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 75 w Wielgłowach (sprawa w toku).
 10. Podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna, w ramach którego jako darczyńca Szlachetnej Paczki, we współpracy z liderem Szlachetnej Paczki p. Piotrem Trzecieckim i radnymi Gminy Chełmiec p .p. Józefem Zygmuntem i Markiem Porębą przeprowadziła kwestę wśród pracowników Urzędu Gminy w Chełmcu i wśród radnych podczas Sesji Rady Gminy Chełmiec. W ramach tej inicjatywy zebraną kwotę 1 500 zł. przekazano potrzebującej rodzinie z Wielopola.

Publikacja edycji tych artykułów nie miała na celu przeprowadzenia oceny działalności Pani Arlety Izworskiej jako radnej. Taką ocenę niech przeprowadzi każdy z nas samodzielnie. Dokonując tej oceny może należy odpowiedzieć sobie na pytania: czy podjęte przez p. Arletę inicjatywy w pierwszym roku jej działalności jako radnej Rady Gminy Chełmiec spełniały oczekiwania mieszkańców Wielopola?, czy może istniały jakieś przeszkody, które uniemożliwiły jej w pełni realizować swój program wyborczy?

Uważam, że do rzetelnej oceny radnej Arlety Izworskiej niezbędnym jest zapoznanie się z publikacjami na oficjalnych stronach internetowych (m.in. Gminy Chełmiec) w których wymieniane jest jej nazwisko.