Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2020 w części dot. Wielopola. Historia, projekty, perspektywy i wątpliwości.

Data utworzenia: 28 luty 2017
Przedstawiamy krótką historię tworzenia programu rewitalizacji dla gminy Chełmiec w tym i dla Wielopola.

Rewitalizacja jest działaniem mającym na celu naprawę obszarów zdegradowanych występujących zarówno wśród społeczności jak i w terenie. Taki obszar zdegradowany został zidentyfikowany również w Wielopolu i charakteryzuje się najwyższą w gminie Chełmiec liczba interwencji Straży Gminnej (nieproporcjonalnie dużą liczbą interwencji w stosunku do liczby ludności) dotyczących wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Ustawa o Rewitalizacji z dn. 9.10.2015. nakłada na Gminę obowiązek przygotowania lokalnego programu rewitalizacji.

W dniu 28.01.2016. na oficjalnej internetowej stronie Gminy ukazała się informacja, że od 5.02.2016. rozpoczyna się proces konsultacji z mieszkańcami zamieszczonego na tejże stronie Gminnego Projektu Rewitalizacji. (72 strony). Na str. 49 tego projektu ujęto propozycję "Budowa boisk sportowych w miejscowości Wielopole. Szacunkowa wartość – 8 mln. zł.

8.02.2016. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole poinformował mieszkańców Wielopola o konsultacjach projektu programu, z prośbą o wnoszenie uwag i z zaproszeniem na zebranie w tejże sprawie.

Na zebraniu naszego Stowarzyszenia w dn. 12.02.2016., po dyskusji zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia zobowiązali Zarząd Stowarzyszenia do złożenia projektu dot. budowy chodników z modernizacją systemu odprowadzania wód opadowych, oświetlenia dróg gminnych w sołectwie i kładki dla pieszych.

15.02.2016.zwołano w Gminie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnikami tego spotkania byli jedynie przedstawiciele Stowarzyszenia i mieszkańców Wielopola, a ze strony Urzędu p. Bulanda z doradcą.

Po spotkaniu Zarząd Stowarzyszenia przesłał do Urzędu Gminy konkretną propozycję rozszerzenia programu rewitalizacji Wielopola o postulowany na miejscowych konsultacjach zakres działań rewitalizacyjnych. To rozszerzenie ukazuje się w nowych materiałach do konsultacji str.74 -79) pod nazwą "Budowa: chodników dla pieszych powiązana z modernizacją systemu odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia ulic wzdłuż dróg gminnych w sołectwie Wielopole, kładki dla pieszych przez rzekę Wielopolanka." z szacunkową wartością 3 395 359 zł.

Wezwane w dn. 12.09.2016. na kolejne konsultacje w sprawie projektu rewitalizacji, Stowarzyszenie pismem z dn. 19.10.2016. zwróciło uwagę na zagrożenia wynikające ze sposobu prowadzonych do tej pory konsultacji i ich wyniku oraz o obawach, czy zakres i koszt przedstawianych konkretnych projektów wpłyną na polepszenie kryzysowego stanu (opisanego w pierwszej części Programu) rewitalizowanych obszarów, np. w. Wielopolu.

Ostateczna wersja Gminnego Projektu Rewitalizacji w części dot. Wielopola w ramach projektów podstawowych przewiduje inwestycje realizowane przez Wójta wartości 11,395 mln. złotych bez kompletu harmonogramów ich realizacji. Dla Wielopola pojawiają się nowe propozycje jak: "Centrum rolnictwa i sadownictwa ekologicznego (str. 79-82) w miejscowości Wielopole" i podmiot realizujący Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. Szacowana wartość inwestycji to 20 mln. zł.

Obok trzech w/w programów w ostatecznym projekcie rewitalizacji Wielopola pojawiają się (nie wiadomo skąd) również programy uzupełniające (str. 93-98) jak:
- "Program cyklicznych zawodów piłkarskich drużyn amatorskich o puchar sołtysa" – 2 tys, zł/rok
- "Program powstania szkółki piłkarskiej na terenie miejscowości Wielopole na terenie powstałych w ramach projektu inwestycyjnego kompleksu boisk" – 12.tys. zł/rok
- "Organizacja Uniwersytetu rolniczego w ramach powstającego Centrum rolnictwa i sadownictwa ekologicznego – promującego wiedzę z zakresu ekologicznych upraw rolnych" – 20 tys. zł/rok
- "Program zwiększonej obecności służb porządkowych w miejscach występowania problemów z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji" – 0 zł/rok
- "Program przygotowania uczniów do zdobywania kart rowerowych i motorowerowych" – 30 tys. zł/rok

Programy te nie były publikowane wcześniej, nie zawierają żadnych terminów realizacji i mają być realizowane na nieistniejących obiektach. Naszym zdaniem powyższe stanowi jedynie próbę przekonania mieszkańców Wielopola do słuszności przedstawionych przez gminę koncepcji budowy obiektów sportowych, z czym się zgadzamy, lecz powyższe projekty uzupełniające nie mają nic wspólnego z rewitalizacją dla Wielopola tj. naprawą, obszaru zdegradowanego wyodrębnionego dla naszej wsi.

Natomiast projekt powstania "Centrum rolnictwa i sadownictwa." przedstawiony jest tylko w formie opisowej (str. 80): cytat. "Przedmiotem inwestycji jest stworzenie Centrum rolnictwa i sadownictwa ekologicznego w m. Wielopole obejmującego prowadzenie działalności rolniczej na gruntach do tego przeznaczonych w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, działalność agroturystyczna, polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, a także działalność obejmująca wyrób wina przez producentów będących rolnikami; w szczególności:

  • Budowa obiektów zw. z produkcją rolną
  • Budowa obiektów zabudowy zagrodowej
  • Stworzenie pokazowych ekologicznych plantacji roślin
  • Scalenie gruntów wraz z przebudową/ i lub likwidacją istniejącej infrastruktury (w tym infrastruktury drogowej)
  • Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingów, i in.
O ile projekt i działalność w nim opisana w sposób prawie idealny pasują do charakteru istniejących terenów rolnych w Wielopolu, to spore zamieszanie i obawy wniósł punkt o scaleniu gruntów oraz plotki o możliwości powstania na tym terenie obiektów przemysłowych. Przed głosowaniem całości projektu podczas sesji Rady Gminy wątpliwości i pytania zgłosili radny p. J. Bajdel i nasza sołtys p. A. Opalska. Dyskusję wobec tego wystąpienia i wyjaśnienia poszczególnych osób funkcyjnych opublikowano w stenogramie z sesji do punktu 11 porządku obrad.

Czy wątpliwości zostały do końca wyjaśnione?

Ostateczna wersja projektu Programu Rewitalizacji Gminy Chełmiec 2016-2020 została przyjęta na sesji Rady Gminy w dniu 26.01.2016.

Stefan Opalski

Załączniki:

Uchwalony w dn. 26.01.2017. projekt (dotąd nie publikowany) Programu Rewitalizacji Gminy Chełmiec 2016-2020 (133 stron).
Protokół nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Chełmiec odbytej w dniu 26 stycznia 2017 r.
Pismo Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole z dn. 19.10.2016.