Wspierają nas:

meteoblue
MARPOL - systemy dachowe
Szkolenia, warsztaty zawodowe - kierowcy zawodowi, instruktorzy nauka jazdy i inne:
Ciastkarnia ZAnka, Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3b. Tel.18 443 26 33 lub 607 26 26 27

Koniec Inicjatywy Lokalnej?

Data utworzenia: 5 maj 2020
Poniżej zamieszczamy tekst, który ukazał się na Forum Mieszkańców Gminy Chełmiec i stanowi protest przeciw podejściu Urzędu Gminy Chełmiec do naszej, mieszkańców Wielopola, opisanej inicjatywy.

Historia jednej inicjatywy.

Mieszkańcy Wielopola czują się oszukani. A to było tak...

Na początku 2014 roku mieszkańcy Wielopola zwrócili się do wójta Gminy Chełmiec z prośbą o wybudowanie boisk, urządzeń rekreacyjnych i obiektu, w którym oprócz zebrań wiejskich mogłaby odbywać się działalność kulturalno-oświatowa, a pomysłowi temu sprzyjała możliwość bezpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej działki „z przeznaczeniem na cele związane z realizacją inwestycji w zakresie pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej”.

W kontakty z Agencją zaangażowały się również aktywnie ówczesne radna i sołtys Wielopola. Działka o powierzchni 3,60 ha została w końcu w 2015 roku przez Gminę przejęta bezpłatnie, w ostatnim możliwym momencie. Działkę przekazano pod warunkiem jej wykorzystania na cele jak wyżej, z terminem rozpoczęcia inwestycji od października 2016 r. do jej zakończenia w styczniu 2020 r.

Dopiero w skutek interwencji w 2017 roku złożonej przez sołtys Panią Aleksandrę Opalską w imieniu mieszkańców Wielopola, w związku z brakiem jakichkolwiek działań ze strony Urzędu w sprawie zagospodarowania działki, otrzymano odpowiedź o braku dokumentacji projektowej i braku środków finansowych na opracowanie dokumentacji.

Rok później (!) p. Sołtys (już jest 2018 r.) na sesji Rady Gminy została poinformowana, że Urząd do tej pory nie podjął kroków w celu opracowania koncepcji zagospodarowania działki, a mieszkańcy dowiedzieli się, że w chwili obecnej w Urzędzie Gminy toczy się dyskusja nad charakterem zagospodarowania przedmiotowej działki i że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do rodzaju inwestycji jakie zostaną zrealizowane na w/w działce”.

Takie podejście Gminy (a właściwie słodkie nicnierobienie) do tematu zagospodarowania działki, jak i kuriozalny pomysł wójta proponujący prezydentowi Nowego Sącza budowę stadionu dla Sandecji na tym terenie, spowodowało (po zebraniu wiejskim), mobilizację grupy aktywnych mieszkańców do podjęcia się określenia przez nich kierunku zagospodarowania działki w obawie, że zostanie zrealizowany pomysł kompletnie rozmijający się z ich potrzebami i oczekiwaniem, albo dalej będzie się toczyć ,,dyskusja” w Urzędzie Gminy.

Korzystając z możliwości, jakie daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wprowadzonym pojęciem i regułami Inicjatywy Lokalnej skierowanej głównie do mieszkańców społeczności lokalnych, grupa inicjatywna mieszkańców (34 osoby) postanowiła przedstawić w Gminie pomysł na konkretne przedsięwzięcie i zadeklarować współudział w jego realizacji. Współpartnerem w realizacji tego pomysłu miał być Wójt Gminy Chełmiec, a pomysł został nazwany:

"Przygotowanie i wykonanie „Koncepcji do celów projektowych zagospodarowania działki położonej w obrębie nr 021 Wielopole, Gmina Chełmiec oznaczonej numerem 166/41 o powierzchni 3,60 ha pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego, w tym budowy boisk sportowych w miejscowości Wielopole”.

Sposób wykonania tego pomysłu został zgłoszony przez upoważnione do reprezentacji mieszkańców Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole do UG, zaakceptowany przez komisję konkursową i wójta, została podpisana umowa, której integralną częścią jest harmonogram realizacji pomysłu.

Na realizację wstępnej koncepcji wyrażającej wolę i życzenie mieszkańców w podpisanej Umowie przeznaczono 60 dni, a na realizację końcowej koncepcji projektowej, opartej na tej wstępnej – gmina „zarezerwowała” dla siebie aż 150 dni i środki w budżecie w wys. 9 tys. zł.

Jak wyglądała praca sporej grupy mieszkańców Wielopola zaangażowanych w projekt?

Przeanalizowano potrzeby mieszkańców i możliwości ich spełnienia, opracowano i przygotowano 265 druków rodzinnych ankiet – każda zawierająca 21 pytań.

Dane do ankiet zbierało 25 ankieterów, którzy przepracowali łącznie 172 roboczo-godziny.

W ankiecie wzięło udział 721 osób różnych grup wiekowych.

Na podstawie pracy dwóch powołanych zespołów, do analizy wyników ankiet i do wykonania koncepcji, została opracowana graficznie ostateczna wersja wstępnej koncepcji z uzasadnieniem wyboru proponowanego rozwiązania.

Gotowa koncepcja (wielka praca mieszkańców Wielopola) została przekazana do UG w dniu 24.12.2018 do dalszej realizacji Umowy przez wójta.

W dniu 9.01.2019 na stronie Gminy ukazała się informacja: „Pierwszy krok do powstania kompleksu sportowego w Wielopolu został zrobiony!” Link

W piśmie z Urzędu z dnia 6.05.2019 stwierdzono, że koncepcja „obywatelska” (czyli nasza) została „ ... wykonana w sposób profesjonalny i nie zachodzi konieczność wykonania dodatkowej koncepcji”. Ale już dziesięć dni później pojawiła się prośba Urzędu o przedłużenie terminu wykonania swojego zakresu umowy, a miesiąc później – informacja o zamiarze wykonania przez Urząd nowej koncepcji (bez żadnego uzasadnienia).

W dniu 31.12.2019 Urząd i przekazał własną koncepcję, która natychmiast przez Stowarzyszenie została oprotestowana, gdyż: przedstawiona przez Urząd koncepcja odbiega rażąco od zakresu ustalonego w Umowie, proponowane zagospodarowanie terenu obejmuje tylko 20% działki, pozostały teren ma pozostać „zielony”, (dzisiaj jest tam również orne pole), a z rekomendowanych w społecznej koncepcji 16 obiektów i urządzeń uwzględniono tylko 4. przekazana Stowarzyszeniu dokumentacja jest fragmentem dokumentacji projektowo-wykonawczej boisk sportowych, a nie koncepcją zagospodarowania działki.

W tym miejscu przypomnę definicję:

koncepcja stanowi bazę, na której tworzy się następnie szczegółowe projekty inwestycyjne i jej zadaniem jest stworzenie obrazu inwestycji i planowanych prac – a taki dokument zobowiązał się i miał przedstawić mieszkańcom Wielopola Wójt Gminy Chełmiec

Co takiego się stało, że dla Inicjatywy w pewnym momencie zadziałał hamulec? Kto ,,zaciągnął” ten hamulec ? Nagle okazało się, że to, co było „wykonane profesjonalnie” (a miało większą wartość niż udział finansowy Gminy) stało się niepotrzebne. To, co miało być wykonane w 150 dni, zostało zrealizowane (,,po łepkach”) w niewielkim zakresie w ponad rok? Coś, na co według Umowy i zapisu w budżecie Gminy (!) przeznaczono (szacunek urzędu) 9 tys. złotych, a okazało się w uzasadnieniu, „iż w chwili obecnej Gmina Chełmiec nie posiada wystarczających środków finansowych na realizacje tak szeroko zakrojonej koncepcji obejmującej całość działki”?

Na przykładzie tejże Inicjatywy Lokalnej widać otwartość naszej gminnej „władzy” na społeczność i jej zaangażowanie. I co z tego, że można oceniać mieszkańców lokalnej społeczności jako twórczych, aktywnych, odpowiedzialnych, zainteresowanych i chętnych do zaangażowania się i współpracy zamiast bycia obojętnymi, zawistnymi i niechętnymi.

Panie Wójcie, gdzie jest (zapisane w ustawie i podpisanej Umowie) istnienie równych sobie stron? Gdzie jest partnerstwo obywateli i władzy? Czy chodzi o zaoszczędzenie 9 tys. złotych kosztem wykonania zgodnej z podpisaną Umową ostatecznej koncepcji, czy też o pokazanie, kto tu silniejszy? I znów na pierwszy plan wychodzi, że jak nie będzie „po mojemu” to nie będzie nic. I już! Bez dyskusji! ,,I tyle w temacie”. Ale dla mieszkańców Wielopola to nie koniec - bo na takie traktowanie przez „władzę” zaangażowania, społecznej pracy i profesjonalnego wysiłku wielu ludzi ...nie ma zgody !!!

Opracował :
Stefan Opalski
przy niewielkim współudziale
Ryszarda Łakomskiego

(Pan Stefan Opalski jest Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole)

PS.

W tak zwanym międzyczasie, w 2018 roku grupa aktywnych mieszkańców wzięła sprawę w swoje ręce. Zebranie wiejskie wydzieliło grosz z funduszu sołeckiego, obywatele włożyli pracę, ksiądz Proboszcz pobłogosławił i przyłożył ręce do siania i w krótkim czasie, za zgodą wójta, zaorano, zabronowano, odchwaszczono, zasiano, zwałowano, wielokrotnie skoszono, postawiono słupki i... powstały małe boiska.

W pobliżu stoi wybudowana w 2019 r. OSA, na której, do tej pory, oczekujemy wyrośnięcia trawy, dojścia i możliwości bezpiecznego użytkowania. Jak wygląda? - możecie państwo zobaczyć pod linkami:
Link 1
Link 2

Z dokumentacją całości zadania można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia tutaj

Na zdjęciu zapożyczonym z geoportal.gov.pl brak OSA.